Privacy

MVN respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. MVN verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

MVN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als MVN bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt MVN van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

MVN draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT- voorzieningen.

Disclaimer

MVN heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie, ook van derden, volledig en juist is. MVN kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuiste of onvolledige informatie die via deze website wordt verkregen. MVN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en het gebruik van deze site en de informatie die op deze site beschikbaar is, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie die wordt verkregen is via deze website is voor risico van de gebruiker.

Beeldmateriaal

MVN heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neemt u dan contact met ons op.